Vyhľadávanie
Kontakt

Predajna Netsoft

1. Mája 226/6
95801 Partizánske

mobil: 0903346537
tel./fax: 038/7490338
mail:
predaj@netsoft.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok
9:00 - 16:30
Obed 
12:00 - 12:45  
Sobota, Nedela 
Zatvorené


Registračné pokladnice

Servis, predaj a inštalácia registračných pokladní

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice stanovuje nové podmienky používania registračných pokladníc pri evidencii tržieb, ako aj postavenie a činnosť servisných organizácií. Účelom tohoto zákona je zabrániť neoprávnenému manipulovaniu s predajnými údajmi, zabrániť podvodom pri ukladaní kontrolného záznamu, eliminovať možnosť porušovania daňovej povinnosti formou krátenia tržieb, ochrániť pokladnice pred neautorizovanými zásahmi.

Sme Certifikovaná Servisná organizácia

a) na základe oprávnenia na podnikanie môžeme vykonávať opravu a údržbu elektronických registračných
 pokladníc,

b) máme s firmou ELCOM s.r.o. ,výrobcom elektronických registračných pokladníc uzavretú zmluvu o
vykonávaní opráv a údržby elektronických registračných pokladníc,

c) sme zapísaný v registri servisných organizácií (ďalej len „register") vedenom miestne príslušným daňovým
úradom servisnej organizácie (ďalej len „daňový úrad servisnej organizácie)".

Ako Servisná organizácia sme povinný

a) zabezpečiť vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice do 48 hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania elektronickej registračnej pokladnice do opravy; ak začiatok alebo koniec tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, jej plynutie sa začína počítať od najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa a táto lehota sa končí najbližším nasledujúcim pracovným dňom,

b) bez zbytočného odkladu oznámiť daňovému úradu zistenie poškodenia plomby, chýbanie plomby, zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou a také zistenia s uvedením dátumu ich zistenia zapísať do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala, s uvedením jej mena a priezviska,

c) bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby a túto skutočnosť s uvedením dátumu zapísať do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.

Čo treba pre získanie registračnej pokladnice

Ak budete prevádzkovať predaj tovaru v nezmenenom stave alebo poskytovanie služieb v hotovosti je potrebné používať na účely evidencie tržieb certifikovanú elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) s tlačiarňou a to vo všetkých predajných miestach.

Daňový úrad treba požiadať o pridelenie daňového kódu a predložiť mu knihu pokladnice a overenú kópiu certifikátu pokladnice.

Daňový úrad podnikateľovi na základe predložených dokladov pridelí číslo k príslušnej pokladnici a potvrdí pokladničnú knihu danej elektronickej registračnej pokladnice. Pokladničná kniha obsahuje vypísané údaje o pokladnici, daňovníkovi, ako aj dátum pridelenia čísla a uvedenia do prevádzky. Pridelené registračné číslo elektronickej registračnej pokladnice musí byť uvedené na každom pokladničnom bločku vydanom zákazníkovi.

K registrácii elektronickej registračnej pokladnice na daňovom úrade budete potrebovať:

  • občiansky preukaz
  • výrobné číslo registračnej pokladnice
  • knihu registračnej pokladnice
  • prípadne doklad o zakúpení pokladnice